Committees > Steering Committee

Steering Committee:

•    Fan-Tien CHENG (Chair) (Nat. Cheng Kung University)
•    Nak Young CHONG (Japan Advanced Inst. of Sci. and Tech.)
•    Mariagrazia DOTOLI (Politecnico di Bari)
•    Martin FABIAN (Chalmers University of Tech.)
•    Maria Pia FANTI (Politecnico di Bari)
•    Cesare FANTUZZI (Univ. Modena & Reggio Emilia)
•    Ken GOLDBERG (UC Berkeley)
•    Xiaohong GUAN (Xian Jiaotong University)
•    George Q. HUANG (University of Hong Kong)
•    Qing-Shan JIA (Tsinghua University)
•    Bengt LENNARTSSON (Chalmers University of Tech.)
•    Jingshan LI (University of Wisconsin-Madison)
•    Peter B. LUH (University of Connecticut)
•    Dan O. POPA (University of Louisville)
•    Spyros REVELIOTIS (Georgia Tech)
•    Kazuhiro SAITOU (University of Michigan)
•    Weiming SHEN (Western University)
•    Leyuan SHI (University of Wisconsin - Madison)
•    Yu SUN (University of Toronto)
•    Birgit VOGEL-HEUSER (TU Munich)
•    Michael WANG (Hong Kong University of Sci. & Tech.)
•    Mengchu ZHOU (New Jersey Inst. Tech.)

Online user: 2 Privacy
Loading...